شورای سیاستگذاری
پروفسور سید مهدی الوانی
رئیس
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: alvanim80 [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر میر علی سید نقوی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: asnaghavi [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
دکتر ابوذر آقائی
دبیر اجرایی
مدرس دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mohsen.aghaei89 [at] gmail.com
تلفن: 09378776107
کمیته علمی
دکتر رضا واعظی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: teory.management [at] yahoo.com
دکتر وجه الله قربانی زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار داتنشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: vghorbanizadeh [at] gmail.com
دکتر علیرضا کوشکی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: koushkie [at] atu.ac.ir
دکتر آرین قلی پور
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: gholipor [at] ut.ac.ir
دکتر حامد دهقانان
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dehghanan [at] atu.ac.ir
دکتر سید مجتبی محمود زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: sm.mahmudzadeh [at] atu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر رحمت الله قلی پور
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rgholipur [at] ut.ac.ir
دکتر اکبر حسن پور
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: ahassanpoor [at] khu.ac.ir
غلامعلی طبرسا
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: g_tabarsa [at] sbu.ac.ir
دکتر محسن علیزاده ثانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: alizadehsani [at] umz.ac.ir
ابوالحسن حسینی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: hosseini [at] umz.ac.ir
دکتر نورمحمد یعقوبی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] hamoon.usb.ac.ir
دکتر علی کاظمی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: alik [at] ase.ui.ac.ir
دکتر مصطفی جعفری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: jafari.mostafa [at] znu.ac.ir
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
پست الکترونیکی: ghmemarzadeh [at] yahoo.com
دکتر شهلا سهرابی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
پست الکترونیکی: shsohrabi [at] gmail.com
دکتر حسن بودلایی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hasanboudlaie [at] ut.ac.ir
دکتر محمد افکانه
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
پست الکترونیکی: mafkaneh [at] shahed.ac.ir
بی بی مرجان فیاضی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mfayyazi [at] ut.ac.ir
دکتر علی اصغری صارم
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان
پست الکترونیکی: ali_asgharisarem [at] yahoo.com
دکتر حبیب الله رعنایی کردشولی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: hranaee [at] gmail.com
دکتر عادل صلواتی
عضو کمیته علمی
هیات علمی دانشگاه آزاد
پست الکترونیکی: adel_salavati [at] yahoo.com
دکتر مهدی حمزه پور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
پست الکترونیکی: m.hamzepoor [at] isu.ac.ir.com
دکتر لیلا سعیدی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد تهران غرب
پست الکترونیکی: saeidi.leila [at] wtiau.ac.ir
دکتر مرجان اعتمادی
عضو کمیته علمی
مدرس دانشگاه
پست الکترونیکی: metemadi [at] gmail.com