سه شنبه 06 اسفند 1398
09:00 تا 09:25
سخنرانی
استاد مهدی الوانی
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده

پدر علم مدیریت دولتی ایران

عنوان سخنرانی: حرفه ای بودن مدیریت
سه شنبه 06 اسفند 1398
09:30 تا 10:00
سخنرانی
میر علی سید نقوی
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

موضوع سخنرانی: حرفه نامه رهبران منابع انسانی
سه شنبه 06 اسفند 1398
10:30 تا 10:55
سخنرانی
دکتر آرین قلی پور
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده

استاد دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی: طراحی حقوق و مزایای عادلانه و انگیزاننده بر اساس مدل چهار عاملی (4P)
سه شنبه 06 اسفند 1398
13:00 تا 14:00
سخنرانی
دکتر اکبر حسن پور
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

موضوع سخنرانی: چالش ها و فرصت های تفاوت  نسل های کاری؛ راهبرد مدیریتی
سه شنبه 06 اسفند 1398
13:00 تا 14:15
سخنرانی
مهندس محمد باقر فاضلیان
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده

نائب رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

موضوع سخنرانی: تجارب موفق هولدینگ دارویی گلرنگ در زمینه مدیریت منابع انسانی
سه شنبه 06 اسفند 1398
15:00 تا 16:00
سخنرانی
دکتر حامد دهقانان
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

موضوع سخنرانی: نقدی بر تجربه کانونهای ارزیابی و توسعه مدیران در بخش دولتی ایران
سه شنبه 06 اسفند 1398
16:00 تا 18:00
سخنرانی
دکتر زهره دهدشتی
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

موضوع سخنرانی: چالشها و راهکارهای مدیریت منابع انسانی در بازاریابی
سه شنبه 06 اسفند 1398
16:00 تا 17:00
سخنرانی
دکتر غلامعلی طبرسا
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع سخنران: مدیریت مسیر شغلی در سازمان های هزاره سوم