پایان مهلت ثبت نام در کنفرانس ( و ثبت نام در کارگاهها و پنلها)
1398-12-02
پایان مهلت ثبت نام در کنفرانس ( و ثبت نام در کارگاهها و پنلها)

 ضمن سپاس واز استقبال دانشگاهیان و مدیران ارجمند، به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی و نیز ثبت نام در کارگاه ها و پنلها به اتمام رسیده است.