آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-11-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-11-30
تاریخ شروع کنفرانس
1398-12-06
تاریخ پایان کنفرانس
1398-12-06