به اطلاع می رساند شرح انواع همکاری، نوع خدمات دهی دانشگاه و هزینه های در نظر گرفته برای هر یک از اشکال همکاری به شرح جدول ذیل می باشد:


login