مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان

(Human Resource Management in Knowledge Based Companies)

این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر در بر خواهد داشت:

*     ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان

*     نوآوری و خلاقیت در اجرای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان

*     کارکردهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان

*     برنامه ریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان

*     .........

 


 

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت منابع انسانی

(Information and Communication Technology and Human Resource Management)

این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر در بر خواهد داشت:

*     نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی

*     تغییر در فرآیندها و ساختار سازمانی از طریق فناوری اطلاعات

*     محیط و نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی

*     اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان

*     مدیریت منابع انسانی الکترونیک

*     .........

 


 

مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود اقتصادی

(Human Resources Management in a Recession)

این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر بر خواهد داشت:

 

*     نقش مدیران منابع انسانی در شرایط رکود تولیدی و اقتصادی

*     اقدامات کارآمد مدیریت منابع انسانی برای گذر از رکود اقتصادی

*     جذب و نگهداشت کارکنان در شرایط رکود اقتصادی

*     تاثیرات رکود اقتصادی بر استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها

*     تجربیات عملی مدیران در گذر از شرایط رکود اقتصادی

*     .....

 


 

ساختارهای نوین سازمان و مدیریت منابع انسانی

(New Organizational Structures and Human Resource Management)

این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر بر خواهد داشت:

*     چالشها و فرصتهای مدیریت منابع انسانی در ساختارهای انعطاف پذیر، تخت، موقت و پروژه ای

*     مدیریت منابع انسانی در سازمانهای شبکه ای

*     مدیریت منابع انسانی در سازمانهای مجازی

*     چالشها و فرصتهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای بدون مرز و جهانی

*     شکاف نسلی در سازمانهای جدید و رویارویی مدیریت منابع انسانی با آن در سازمانهای جدید

*     ..........

 


 

آینده ی مدیریت منابع انسانی

(The Future Of Human Resource)

 

این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر در بر خواهد داشت:

*     تعامل انسانی با سیستم های غیر انسانی

*     برنامه ریزی نیروی کار توسط هوش مصنوعی

*     هوش اجتماعی و سواد رسانه ای جدید

*     سازگاری(انطباق پذیری) و کسب و کار هوشمندانه

*     فناوری و تفکر محاسباتی

*     ........


مدیریت منابع انسانی دیجیتال

(Digital Huma Resource)

*     این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر در بر خواهد داشت:

*     تغییر عملکرد منابع انسانی در مسیر تحول دیجیتال

*     سرمایه انسانی دیجیتال؛ پلتفرم‌ها، افراد و محل کار

*     آماده سازی مدیران برای عصر دیجیتال

*     نقش منابع انسانی دیجیتال در تحول سازمان‌ها

*     روندهای فن‌آوری در منابع انسانی دیجیتال

*     .......

 


 

کانون های ارزیابی و توسعه در ایران

(Assessment  and Development Centers in Iran)

این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر بر خواهد داشت:

*     چیستی، چگونگی و کارکردهای کانونهای ارزیابی و توسعه در ایران

*     شناسایی فرصتها و عارضه های کانونهای ارزیابی و توسعه در ایران

*     عوامل کلیدی موفقیت کانونهای ارزیابی و توسعه

*     نمونه تجربیات موفق کانونهای ارزیابی و توسعه در ایران

*     دوره های آموزشی هدفمند ارزیابی مدیران

*     .......