اهداف کنفرانس  1. رشد حرفه گرایی در مدیریت منابع انسانی
  2. تبادل تجربیات موفق مدیران
  3. تحلیل آینده مدیریت منابع انسانی
  4. استفاده از ابزارهای نوین در مدیریت منابع انسانی
  5. آموزش و توسعه کارکنان و مدیران


رشد حرفه گرایی در مدیریت منابع انسانی

حرفه ای گرایی به عنوان نیرویی که قادر اسـت فردگرایـی را بـه سـمت نیازهـای  جامعه سوق دهد، معرفی نموده اند که تعهد میان اعضای یک شغل یا حرفه، در جهت ارتقای موقعیت حرفـه ای خـود و راهبــرد هــای موردنیــاز بــرای دســتیابی بــه آن موقعیــت را برقرار می نماید. نکته بسیار مهم آن است که امروزه مقامات و دسـت انـدرکاران سـازمان هـای دولتـی مـی تواننـد ابتـدا بـا تکیـه بـر طـرح کسـب کـار و مـدیریت راهبـردی سـازمانی خـود و سـپس بـا توجـه بـه مـدیریت راهبـردی منـابع انسانی طراحی و ساماندهی مشاغل و پُستهای خـود، بـر اسـاس تعریـف حرفـه هـا نمایند و با طبقه بندی شغلی مناسب و تعیین شرایط احراز شغل دقیق (حرفه ای سـازی سـازمانی)، بـر اساس فلسفه و رسالت سازمانی و خط ها و فعالیت مشی های مدیریت منابع انسانی، نسبت بـه جـذب افراد حرفه ای و متخصص مرتبط با حرفه های بازمهندسی شده یا استفادۀ بهینه از منابع انسانی داخـل سازمان بر اساس فن های توانمندسازی همچون گردش شغلی، توسعه و غنـی سـازی شـغلی و ماننـد این موارد (حرفه ای سازی فردی)، اقدام مناسب و مقتضی را برای بهبود عملکرد و تعالی سازمانی و رفاه و سلامت جامعه (حرفه ای سازی اجتماعی) صورت دهند. در این راستا، اولین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از اهداف اصلی خود را بر مبنای توسعه و رشد حرفه ای گرایی در مدیریت منابع انسانی با تکیه بر  تبادل دانش و تجربه محققان و عملگرایان این حوزه قرار داده است.  

 

تبادل تجربیات موفق مدیران

تجربه، فرآیند حصول دانش یا مهارت در یک مقطع زمانی خاص است که از طریق مشاهده یا انجام دادن کاری حاصل می- شود.بر همین اساس ادراک فرد از پدیده سازمانی (تصمیمات، ارتباطات، رویدادها و.....)، هم از طریق دیدن و شنیدن ( بدون تعامل با پدیده- های یاد شده و هم  از طریق درگیر شدن در مسائل سازمان و کنش متقابل با محیط درونی و بیرونی آن حاصل می شود. پس تجربه می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد.  تبادل تجربیات سازمانی به ویژه تجربیات موفق می تواند منجر به ارتقاء سطح تجزیه و تحلیلهای فردی و سازمانی، الگوسازی و یادگیری از طریق مشاهدة نحوة کار نظام مند افراد یا شرکتهای موفق می گردد.  مهم ان است که دانسته شود منظور از تجربه ، توصیفی است از موقعیت واقعی شامل یک تصمیم، چالش، فرصت و یا یک موضوع خاص که فرد یا افرادی در یک سازمان با آن مواجه هستند. در این راستا، یکی از مهمترین و لازم ترین حوزه های نیازمند توجه در مدیریت منابع انسانی، ایجاد بستری برای تبادل تجربیات موفق به ویژه در حوزه های نوین عملکردی و عملیاتی مدیریت منابع انسانی مانند کانونهای ارزیابی عملکرد است که اولین کنفرانس توسعه و تعالی دانشگاه علامه طباطبایی، محوریت اصلی خود را بر کانونهای ارزیابی عملکرد و تبادل تجربیات موفق مدیران از سازمانها و شرکتها برتر و موفق این حوزه قرار داده است.

 

تحلیل آینده مدیریت منابع انسانی

آینده مدیریت منابع انسانی ار مهمترنی و بروزترین حوزه های علمی و عملی در مدیریت منابع انسانی است. آینده مدیریت منابع انسانی بر یادگیری و ایفای نقش های جدید در سازمان، بازاندیشی سازمان ها به عنوان قابلیت ها، انعطاف پذیری سازمانی، تعامل انسانی با سیستم های غیر انسانی، برنامه ریزی نیروی کار توسط هوش مصنوعی و .. تمرکز خواهد داشت . در این راستا اولین کنفرانس توسعه و تعالی دانشگاه علامه طباطبایی، یکی از اهداف  و محورهای اصلی خود را بر توجه به زمینه تحلیل آینده مدیریت منابع انسانی قرار داده است.

 

استفاده از ابزارهای نوین در مدیریت منابع انسانی

با گسترش تغییرات در سازمانها و ساختارها و نیروی کار ، مدیریت منابع انسانی نیز نیازمند ابزارها و شیوه های جدیدی برای همسویی با این تغییرات و موفقیت در فرایندهای خود است. در حال حاضر تکنیکهای جدید ارزیابی عملکرد، نگهداشت و توانمند سازی، شخصیت شناسی و تناسب فرد- شغل، مربی گری و مشاوره سازمانی و ... با سرعت زیاد در حال ارائه از سوی محققان و عملگرایان هستند که تمرکز بر شناخت، معرفی و ایجاد بستر برای کاربرد آنها از زمینه های مهم و مودر توجه در مدیریت منابع انسانی برای سازمانهای امروزین است. لذا در این راستا، اولین کنفرانس توسعه و تعالی دانشگاه علامه طباطبایی، یکی از اهداف اصلی خود را بر معرفی ابزارهای نوین در مدیریت منابع انسانی قرار داده است.

آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

آموزش، توسعه، توانمندسازی و بهبود کارکنان در همه حال از مهمترین اهداف و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است که متناسب با همه روندهای جدید علمی و حرفه ای در این حوزه، نیازمند توجه و ارتقاء است. چرا که آموزش و توسعه، مهارت و اطمینان برای نیروی انسانی را به ارمغان آورده و  تنش را در محیط کاری را کاهش می دهد. از این روی، اولین کنفرانس توسعه و تعالی دانشگاه علامه طباطبایی، یکی از اهداف اصلی خود را بر توجه مداوم بر آموزش و توسعه کارکنان و مدیران قرار داده است.