ورود به سامانه :

 

 ورود نام کاربری و رمز عبور

 انتخاب گزینه ثبت نام

 انتخاب گزینه فرم‌شرکت در همایش و انتخاب یکی از گزینه ها باتوجه به شرایط حضور و ذخیره اطلاعات


 انتخاب گزینه صدور صورتحساباطمینان از انتخاب  صورتحساب و تایید
ورود به سامانه پرداخت الکترونیکی

ی

login