برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

06 اسفند 1398
13:15-14:45

سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

06 اسفند 1398
14:00-14:45

سالن شوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
ظرفیت: 60

06 اسفند 1398
15:15-16:00

سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

06 اسفند 1398
13:15-14:00

سالن شورای دانشکده مدیریت و حسابداری

06 اسفند 1398
10:30-11:30

سالن شوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

06 اسفند 1398
15:00-16:45

سالن شوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

06 اسفند 1398
11:30-12:15

سالن شوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

06 اسفند 1398
16:00-16:45

سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

06 اسفند 1398
15:00-16:45

سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
login