سخنرانان اصلی

09:00 - 09:25

سخنرانی افتتاحیه

استاد مهدی الوانی

پدر علم مدیریت دولتی ایران

عنوان سخنرانی: حرفه ای بودن مدیریت

 

 

09:30 - 10:00

سخنرانی افتتاحیه

میر علی سید نقوی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

موضوع سخنرانی: حرفه نامه رهبران منابع انسانی

 

 

10:30 - 10:55

سخنرانی افتتاحیه

دکتر آرین قلی پور

استاد دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی: طراحی حقوق و مزایای عادلانه و انگیزاننده بر اساس مدل چهار عاملی (4P)

 

 

13:00 - 14:00

سخنرانی افتتاحیه

دکتر اکبر حسن پور

استادیار دانشگاه خوارزمی

موضوع سخنرانی: چالش ها و فرصت های تفاوت  نسل های کاری؛ راهبرد مدیریتی

 

 

13:00 - 14:15

سخنرانی افتتاحیه

مهندس محمد باقر فاضلیان

نائب رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

موضوع سخنرانی: تجارب موفق هولدینگ دارویی گلرنگ در زمینه مدیریت منابع انسانی

 

 

15:00 - 16:00

سخنرانی افتتاحیه

دکتر حامد دهقانان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

موضوع سخنرانی: نقدی بر تجربه کانونهای ارزیابی و توسعه مدیران در بخش دولتی ایران

 

 

16:00 - 18:00

سخنرانی افتتاحیه

دکتر زهره دهدشتی

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

موضوع سخنرانی: چالشها و راهکارهای مدیریت منابع انسانی در بازاریابی

 

 

16:00 - 17:00

سخنرانی افتتاحیه

دکتر غلامعلی طبرسا

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع سخنران: مدیریت مسیر شغلی در سازمان های هزاره سوم