شورای سیاستگذاری

پروفسور سید مهدی الوانی

پروفسور سید مهدی الوانی

رئیس
alvanim80gmail.com
استاد دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته علمی

دکتر میر علی سید نقوی

دکتر میر علی سید نقوی

دبیر کمیته علمی
asnaghaviyahoo.com
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رضا واعظی

دکتر رضا واعظی

عضو کمیته علمی
teory.managementyahoo.com
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر وجه الله قربانی زاده

دکتر وجه الله قربانی زاده

عضو کمیته علمی
vghorbanizadehgmail.com
دانشیار داتنشگاه علامه طباطبائی
دکتر علیرضا کوشکی

دکتر علیرضا کوشکی

عضو کمیته علمی
koushkieatu.ac.ir
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر آرین قلی پور

دکتر آرین قلی پور

عضو کمیته علمی
gholiporut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
دکتر حامد دهقانان

دکتر حامد دهقانان

عضو کمیته علمی
dehghananatu.ac.ir
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رحمت الله قلی پور

دکتر رحمت الله قلی پور

عضو کمیته علمی
rgholipurut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
دکتر اکبر حسن پور

دکتر اکبر حسن پور

عضو کمیته علمی
ahassanpoorkhu.ac.ir
استادیار دانشگاه خوارزمی
غلامعلی طبرسا

غلامعلی طبرسا

عضو کمیته علمی
g_tabarsasbu.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن علیزاده ثانی

دکتر محسن علیزاده ثانی

عضو کمیته علمی
alizadehsaniumz.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

عضو کمیته علمی
hosseiniumz.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
دکتر نورمحمد یعقوبی

دکتر نورمحمد یعقوبی

عضو کمیته علمی
yaghoobihamoon.usb.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر علی کاظمی

دکتر علی کاظمی

عضو کمیته علمی
alikase.ui.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
دکتر مصطفی جعفری

دکتر مصطفی جعفری

عضو کمیته علمی
jafari.mostafaznu.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

عضو کمیته علمی
ghmemarzadehyahoo.com
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
دکتر شهلا سهرابی

دکتر شهلا سهرابی

عضو کمیته علمی
shsohrabigmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
دکتر حسن بودلایی

دکتر حسن بودلایی

عضو کمیته علمی
hasanboudlaieut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد افکانه

دکتر محمد افکانه

عضو کمیته علمی
mafkanehshahed.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
بی بی مرجان فیاضی

بی بی مرجان فیاضی

عضو کمیته علمی
mfayyaziut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر علی اصغری صارم

دکتر علی اصغری صارم

عضو کمیته علمی
ali_asgharisaremyahoo.com
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان
دکتر حبیب الله رعنایی کردشولی

دکتر حبیب الله رعنایی کردشولی

عضو کمیته علمی
hranaeegmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
دکتر عادل صلواتی

دکتر عادل صلواتی

عضو کمیته علمی
adel_salavatiyahoo.com
هیات علمی دانشگاه آزاد
دکتر مهدی حمزه پور

دکتر مهدی حمزه پور

عضو کمیته علمی
m.hamzepoorisu.ac.ir.com
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
دکتر لیلا سعیدی

دکتر لیلا سعیدی

عضو کمیته علمی
saeidi.leilawtiau.ac.ir
استادیار دانشگاه آزاد تهران غرب
دکتر مرجان اعتمادی

دکتر مرجان اعتمادی

عضو کمیته علمی
metemadigmail.com
مدرس دانشگاه

کمیته اجرایی

دکتر ابوذر آقائی

دکتر ابوذر آقائی

دبیر اجرایی
mohsen.aghaei89gmail.com
09378776107
مدرس دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سید مجتبی محمود زاده

دکتر سید مجتبی محمود زاده

عضو کمیته علمی
sm.mahmudzadehatu.ac.ir
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی