در صورت تمایل جهت حمایت با دبیر اجرائی هماهنگ کنید.

تلفن دبیرخانه: 02188556492

تماس با دبیر اجرائی: ۹۸۹۳۷۸۷۷۶۱۰۷+

دکتر ابوذر آقایی