راهنمای اصل مقاله:

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :
1. در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله پذیرفته نخواهد شد.
2. ارسال مقاله به این کنفرانس توسط نویسندگان به این معنی است که این مقاله قبلاً چاپ نشده و به طور همزمان برای نشریه یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است.
3. در صورت تشخیص تقلب علمی توسط نویسندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و مقاله رد خواهد شد.
4. تقلب علمی شامل موارد زیر می باشد:
- ثبت مقاله دیگری به نام خود.
- درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.
- کپی برداری یا تکرار بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).
- طرح نتایج حاصل از پژوهش های دیگران به نام خود.
- بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.
- استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.
5. موارد سرقت علمی توسط مسئولان کنفرانس، بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:
- مقاله رد خواهد شد.
- از مراجع قضایی ذی‎صلاح پی‎گیری حقوقی خواهد شد.
- طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
- مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دانشگاه‎ها، موسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

 

 

 

راهنمای فرمت مقاله‌های کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی

عنوان مقاله با فونت فارسی (B Titr) تیتر ۱۴

ــــــ دو خط فاصله (B Mitra 11)

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول (فونت B Mitra - اندازه ۱۲ - پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Mitra- اندازه ۱۱)

آدرس پست الکترونیک نویسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

یک خط فاصله (B Mitra 11)

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم (فونت B Mitra - اندازه ۱۲ - پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Mitra- اندازه ۱۱)

آدرس پست الکترونیک نویسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

ــــــ دو خط فاصله (B Mitra 11)

 

چکیده: در متن چکیده از بیان مقدمه و کلیات خودداری و مستقیم به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، روششناسی و نتایج پژوهش بهطور کوتاه اشاره شود. چکیدۀ مقاله با قلم فارسی B Mitra اندازه pt. 11 و انگلیسی آن با قلم  Times New Roman pt9  با فاصله خطوط ۱ یا single و فاصله از بالای صفحه ۳ سانتیمتر و از پایین، چپ و راست صفحه ۵/۲ سانتیمتر، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. چکیده در مقاله، کمتر از ۱۵۰ کلمه و بیشتر از ۳۰۰ کلمه نباشد. چکیده فقط یک پاراگراف داشته باشد و از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود. صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود. 

 

ـــــ حداقل دو خط فاصله B Mitra 11 ــــ

 

واژه‌های کلیدی: حداقل3 و حداکثر 5 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط و بهترتیب حروف الفبا باشند قلم فارسی (BMitra Bold Italic 9)

 


ترتیب عنوانهای مقاله

ترتیب عنوانهای مقاله شامل این تیترها باشد: مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روششناسی پژوهش، یافته­های پژوهش، نتیجهگیری و پیشنهادها،قدردانی، منابع. (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند).

مقدمه (قلم B Titr 12.5)

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرمافزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2007
(MS-Word 2007)  در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروفچینی مقاله با رعایت فاصله 4 سانتیمتر از بالا و پایین صفحه، ۵/۳ سانتیمتر از چپ و راست در صفحه A4 و با فاصله خطوط ۱ سانتی­متر انجام شود.

متن اصلی مقاله بهصورت تکستونی با قلم (فونت) B Mitra و اندازۀ pt.13 و قلم انگلیسی Times New Roman 11 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم  B Titrو اندازه pt. 5/12 و عنوان زیربخش‌ها با قلم B Titr و اندازه ۵/۱۱ تایپ شوند. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شمارهگذاری عنوانها خودداری فرمایید. خط اول همۀ پاراگراف‌ها بدون تورفتگی و پاراگرافهای بعدی با تورفتگی ۵/۰ خواهد بود. (لطفا پیش از آغاز کار، نخست فونتهای ارائه شده را نصب نمایید)

در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورتهای پژوهش اشاره شود (باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام میشود؟). اهداف، سؤالها و فرضیههای پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.

در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخشهای اصلی ذیل اشاره شود:
1. پیشینۀ نظری (تئوری
ها، دیدگاهها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ تجربی (پژوهشهای پیشین و روششناسیهای آنها در مورد مسئله؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)

توجه: در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسشنامه خودداری شود.

در بخش روششناسی پژوهشبه روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش (چگونگی بررسی روایی و پایایی ابزارها) و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می‌شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند).

یافته های پژوهش باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نیز شامل توصیف و تحلیل داده‌ها باشد.   

بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادها پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در بخش نتیجه گیری، نکات مهم انجام شده در کار، به صورت خلاصه توضیح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش، پژوهشگر یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص می نماید که  تا چه حد یافته های او در راستای یافته های دیگران و یا با آنها مغایر است. در پاراگراف دوم این بخش باید پیشنهادات ارائه شود.

پس از نتیجه­گیری در صورت نیاز، بخش کوتاه تقدیر و تشکر ذکر گردد.

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخشهای مقاله) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، نباید از ۲۰ صفحه در همین فرمت بیشتر و از ۷ صفحه کمتر باشد.

زیرنویس­ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی بهصورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀ pt.10[1] و زیرنویس­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9[2] نوشته شوند.

از پاورقی کردن اسامی نویسندگان خارجی خودداری فرمایید.

معرفی نشانه و متغیرها در متن

باید هر نوع متغیر یا علامت بهکار رفته در متن مقاله، در اولین ارجاع در خود متن مقاله معرفی شود.

شکلها

هر شکل اعم از نمودار، چارت، نقشه و... باید شماره و توضیح داشته باشد، هیجیک از این موارد شمارۀ جداگانهای ندارند، بلکه بهصورت وسط­چین در زیر آن با قلم BMitra پررنگ و اندازۀpt.10 تایپ و بهترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شوند. نمودارها و اشکال در داخل متن و در جایی درج شوند که به آنها ارجاع می‌شود. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. در تهیۀ نمودارها توجه کنید که اندازۀ اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کامل واضح و خوانا باشند. دقت فرمایید اگر نمودار داخل مقاله بهشکل تصویر (خروجی نرمافزار) است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها در متن مقاله قرار داده شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید. (توجه شود که خود نمودارها نیز، همانند جدول­ها باید در موقعیت وسطچین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند.)

جدول‌ها

هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط جدول با قلم B Mitra پررنگ و اندازۀ pt. 10 تایپ و بهترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید بهصورت وسطچین (10B Mitra  pt. پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند بهصورت راست­چین یا وسطچین بسته به مقدار متن داخل جدول (Mitrapt. 10 نازک) و اگر لاتین باشند بهصورت چپ­چین (Times New Roman8 pt.) تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید بهصورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد و نیز اگر جدول­ها از مرجعی برداشت شدهاند، باید شمارۀ مرجع به روش APA در انتهای عنوان جدول آورده شود (این روش در ادامه توضیح داده شده است). جدول ۱ مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی بهصورت خلاصه آمده است (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرد).

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Mitra

12

پررنگ

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

10

نازک

عنوان بخش­ها

B Titr

5/12

پررنگ

عنوان زیر بخش­ها

B Titr

5/11

پررنگ

متن چکیده

B Mitra

11

نازک

واژه‌های کلیدی

B Mitra

9

پررنگ ایتالیک

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

زیر نویس فارسی

B Mitra

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Mitra

10

پررنگ

عنوان ستون­های جدول‌ها

B Mitra

10

پررنگ

متون فارسی درون جدول‌ها

B Mitra

10

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسی

B Mitra

12

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

 

یادآور میشود که جدول‌ها باید در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند ضمن آنکه در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوانهای فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، اعداد را از سمت راست نوشته ممیز زده و بقیه عددها را بنویسید از بهکار بردن نقطه بهجای ممیز خودداری فرمایید. به‌طور مثال عدد ۵/۰ اول عدد ۵ را نوشته ممیز را تایپ کرده بعد عدد صفر را بنویسید. (0.5)

فرمول‌ها و روابط ریاضی

برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equationدر نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی بهترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه با پرانتز جدا میشود. روابط باید با اندازه فونت 11 و قلم Times New Roman باشد. دو نمونه فرمول در زیر آمده است.

رابطه 1)

 

رابطه 2)

 

روش منبعدهی

در جدول ۲ شیوۀ منبعدهی به کتاب و مقاله تشریح شده است. در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: پایاننامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمانهای دولتی، جزوههای منتشر نشده، سایتهای اینترنتی، فایلهای صوتی و تصویری و ... از شیوهنامه APA استفاده کنید. تمام مواردی که برای نمونه در جدول ۲ مشاهده میفرمایید (شماره نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایاننامه و عنوان کتاب بهصورت ایتالیک و...) باید رعایت شوند. 

نکته ۱ : منابع فارسی را با فونت BMitra اندازه ۱۲ و منابع انگلیسی را با فونتTimes New Roman  نازک با اندازه ۱۱ تایپ نمایید. لطفا توجه فرمایید منابع خارجی داخل متن حتماً باید به فارسی نوشته شوند ولی در بخش فهرست منابع به انگلیسی نوشته شوند. از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.

نکته ۲ : منابع باید حتما بهطور کامل نوشته شوند. در مورد نشریهها اعم از فارسی و انگلیسی حتماً بهترتیب نام نشریه (بهصورت ایتالیک)، دوره، (شماره نشریه داخل پرانتز): صفحه انتهای مقاله خط تیره صفحه ابتدای مقاله (جدول ۲ را مشاهده فرمایید).

نکته ۳ : منابعی که مربوط به کتاب میشوند، اعم از فارسی و انگلیسی حتما باید بهترتیب انتشارات و محل انتشار نوشته شود (جدول ۲ را مشاهده فرمایید).

نکته ۴ : منابعی که مربوط به پایاننامه یا رساله دکترا هستند، اعم از فارسی و انگلیسی باید دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود.

نکته ۵ : در مورد منابع مربوط به کنفرانسها، همایشها و...، نوشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق کنفرانس الزامی است.

گفتنی است برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده کنید و تمام اسامی اندیشمندان و پژوهشگران را ننویسید.

جدول ۳ . شرح صحیح منبعدهی در داخل و انتهای مقاله

نوع منبع

در داخل متن

در فهرست منابع

مقالۀ فارسی

(نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی نویسنده دوم یا همکاران، سال)

(نام خانوادگی نویسندۀ اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (شماره)، صفحه پایان مقاله ـ صفحه شروع مقاله.

نمونه مقاله فارسی

(فقیهی و موسوی کاشی، 1389)

فقیهی، ا و موسوی کاشی، ز. (1389). مدل سنجش بهره وری (اثربخشی و کارایی) در بخش خدمات دولتی ایران. مجله مدیریت دولتی، 2 (4)، 126-107.

نمونۀ مقاله انگلیسی

(کردلا و ایناکی، 2010)

Cordella, A. & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19 (4): 52–66.

کتاب فارسی

(نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال، شماره صفحه یا صفحات)

نام خانوادگی نویسندۀ اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر:  ناشر.

نمونۀ کتاب انگلیسی

(دیازریکو، 2008)

Diaz-Rico, L. T. (2008). A course for teaching English learners. Boston, MA: Pearson


برخی نکات مهم ویرایشی

1.      برای شماره­گذاری از عدد و نقطه استفاده شود؛ مانند شماره­گذاری همین قسمت.

2.      قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.

3.      هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز میچسبد.

4.      برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم­فاصله استفاده شود (برای مثال انسانها، میرود، تصمیمگیری، اندازهگیری، بهرهمند، منطقهای، همانگونه و...) [برای مثال می خواهم (غلط) میخواهم (درست)] برای ایجاد نیم­فاصله در نرم­افزار word میتوانید از (ctrl + shift + 2) یا (shift + space) یا (ctrl + -) استفاده کنید (بسته به نوع ویندوز یکی از موارد عمل میکند).

5.      بهجای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند : 5درصد

براساس دستورالعمل جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بهکار بردن (هی) خودداری فرمایید و در موارد لازم از همزه (ۀ) استفاده کنید.[1]  نمونه زیر نویس فارسی با قلم BMitra و اندازه10

[2].  Footnote (Times New Roman 9)